Algemene (leverings)voorwaarden

Artikel 1: Definities

Artikel 2:Algemeen

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

Artikel 4: Annulering

Artikel 5: Prijs

Artikel 6: Prijswijzigingen

Artikel 7: Betalingstermijn

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Artikel 9: Termijn van levering

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

Artikel 12: Zet- , druk- of andere proeven

Artikel 13: Afwijkingen

Artikel 14: Overmacht

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1: Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van  werkzaamheden.

2. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon (Borduurstudio EGH) die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

3. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van  teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk/ e-mail is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

3. Alle prijzen die vermeld staan bij de producten worden vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW conform het geldende  BTW percentage en inclusief één borduursel  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van TNT post.  Wij zullen altijd de voordeligste manier van verzenden kiezen of in het geval van meerdere opties de keuze aan de klant laten. Een orderbevestiging met het bedrag van de bestelling inclusief verzendkosten wordt zo spoedig mogelijk verzonden aan de klant

5. Uw ingevoerde klantgegevens worden bewaard bij Borduurstudio EGH. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor uw bestellingen, wij zullen uw gegevens nooit misbruiken door deze aan derden te verstrekken. Door u ontvangen materiaal wordt conform gemaakte afspraken ofwel retour gegeven aan het einde van de opdracht dan wel bewaard of vernietigd door Borduurstudio EGH.

6. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7. Alle rechten voorbehouden.

8. Levering van alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt.

9. Een opdracht, die door de consument gedaan is via e-mail, brief of telefoon, geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

10. Borduurstudio EGH blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

11. De kleuren van de bedrukkingen en borduringen wijken soms iets af vergeleken met de originele foto afdruk dan wel het originele afbeelding/ logo, dit is inherent aan de beperking van de beschikbare kleuren borduurgaren. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen.

12. Borduurstudio EGH is niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen.

13. Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden. 

14. Om van een logo een stekenkaart te kunnen maken moet het logo digitaal aangeleverd worden in jpg. of bmp. formaat.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen 

1. Kledingmaten en -kleuren worden zo goed mogelijk omschreven/ aangegeven. Wilt u zekerheid bestel dan pasmodellen van de maten die u nodig denkt te hebben. Verzendkosten van en naar Borduurstudio EGH van pasmodellen zijn voor rekening van de klant. Retourbetalingen indien u af wenst te zien van de uiteindelijke bestelling vinden alleen dan plaats als de pasmodellen onbeschadigd retour zijn ontvangen door Borduurstudio EGH. Retourbetaling zal dan binnen 14 dagen plaatsvinden.

2. Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bank- of girorekening zal de opdracht worden uitgevoerd dan wel zullen de pasmodellen worden verzonden. Dit vloeit voort uit de aard van de producten met persoonlijke borduring en onze wens de prijzen zo scherp mogelijk te houden.

3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

4. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

5. Borduurstudio EGJ kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.   

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Borduurstudio EGH niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8. Borduurstudio EGH is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de consument gespecificeerde doel. Inherent aan het borduurproces is echter dat er bij twee gelijke borduringen geringe kwaliteitsverschillen optreden, mede door het deels handmatige proces, zoals het inspannen van textiel, als ook door de verschillen in de (aangeleverde) kwaliteit van een te borduren product.

9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Borduurstudio EGH het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 4: Annulering

1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier al ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

2. Indien de consument na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Borduurstudio EGH gerechtigd de leveringstermijn en/of de prijs aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

Artikel 5: Prijs

1. Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald als redelijk beschouwd bedrag.

6. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooruit gedaan te worden.

Artikel  6: Prijswijzigingen

1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

3. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

4. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de borduurproef. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de consument de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen  8 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

2. De consument is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

3. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de consument naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 150,00.

5. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim, Borduurstudio EGH zal doormiddel van een herinnering de consument op de hoogte stellen van de betaling achterstand indien hier niet binnen door Borduurstudio EGH bepaalde redelijke tijd gehoor aan wordt gegeven is Borduurstudio EGH gerechtigd het incasso uit handen te geven.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Borduurstudio EGH en de verplichtingen van de consument tegenover Borduurstudio EGH onmiddellijk opeisbaar.

7. Het is de consument niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3. De consument is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De consument zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij dezen ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de consument geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de consument al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de consument, tenzij franco levering is overeengekomen. De consument draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6. Bezorging van aankopen gebeurt volgens de overeenkomst aan de consument die door de gebruiker bij het sluiten van de levering aan de consument heeft medegedeeld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9  Termijn van levering 

1. Wij streven ernaar om kleine bestellingen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling gereed te maken en te verzenden. Levertijd van grotere bestellingen zullen altijd in overleg bepaald worden.

2. De bezorging vindt plaats door TNT Post en TNT Post Pakketservice, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de TNT Post van toepassing. Borduurstudio EGH is dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van poststukken. U kunt te allen tijde verzoeken om een verzekerde verzending om dit risico af te dekken. Het door ons ontvangen schadebedrag zal dan aan u worden uitgekeerd ingeval van zoekraken en/of beschadigen.

3. Indien de artikelen (onvoldoende) op voorraad zijn om tijdig de volledige bestelling te leveren mag de overeenkomst alsnog worden geannuleerd. Reeds ontvangen (deel)betalingen zullen dan door Borduurstudio EGH retour worden gestort op uw bank- of girorekening.

4. Indien het te gebruiken ontwerp voor  borduring door u niet tijdig wordt  aangeleverd of de betaling niet tijdig wordt ontvangen schuift de leverdatum automatisch op en kan hieraan geen enkel recht tot annuleren van de order worden ontleend.

5. Borduurstudio EGH houdt zich uiteraard aan de wet "kopen op afstand", met dien verstande dat, gezien het persoonlijke karakter van onze borduringen, de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op artikelen waar een persoonlijk borduursel op gezet is op uw verzoek. In deze wet staat namelijk beschreven dat de wet " Kopen Op Afstand" niet geldt voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen  na levering schriftelijk aan Borduurstudio EGH te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van de offerte en het betreffende artikel, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 3 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

6. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 24 uur na ontdekking te melden aan Borduurstudio EGH met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de 24 uur is Borduurstudio EGH gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie -, verzend- en voorrij -kosten in rekening te brengen.

7. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Borduurstudio EGH en op de wijze zoals door Borduurstudio EGH aangegeven.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst

1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

2. Borduurstudio EGH behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

3. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

4. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6. Borduurstudio EGH is, indien de consument niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de consument, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsnog onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

 Artikel 12: Zet -, druk- of andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 14: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

6. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en half fabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de consument geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 15:  Aansprakelijkheid

1. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de consument.

3. Indien Borduurstudio EGH aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Borduurstudio EGH nimmer aansprakelijk.

4. Wij doen er alles aan onze producten in goede staat en geheel naar wens geborduurd bij u te laten aankomen. Mocht u desondanks op- of aanmerkingen hebben op de door u ontvangen artikelen dan dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken (bedrijven: 7 werkdagen) per e-mail aan: egh@kabelfoon.net. Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan Borduurstudio EGH. Alleen retour gezonden artikelen waarover VOORAF afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen.

5. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren.

6. Verzendkosten voor retourneringen zijn alleen dan voor rekening van Borduurstudio EGH als het ook om een aan Borduurstudio EGH toerekenbare fout (verkeerd product, fout in borduring, etc) gaat. In alle andere gevallen zijn retourkosten voor de klant.

7. Klachten zullen altijd serieus worden behandeld.

8. Een vergoeding voor beschadigde en/of kwalitatief lagere borduringen wordt niet verleend indien Borduurstudio EGH vooraf schriftelijk (dit kan dus ook per e-mail) aan de consument heeft laten weten dat de kwaliteit van het (aangeleverde) product dermate laag is, zodat er een sterk vergroot risico bestaat van beschadiging en/of dat de kwaliteit van de borduring niet voldoet aan de normaal te verwachten standaardkwaliteit bij soortgelijke borduringen op kwalitatief betere producten.

9. Ondeskundig behandelen van het geleverde product.

10. Normale slijtage, verkleuring en veroudering van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van het licht. (UV-straling)

11. Enige andere van buitenaf komende oorzaak Beschadigingen aan geleverde producten ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf.

12. Te late levering, of niet kunnen leveren. Bv door nalatigheid of het niet kunnen leveren door derden.

13. Kleurafwijkingen in het gehele assortiment door handmatige afwerkingen of verschil in verfbaden.

14. Besmettingen van consument/kopers computers door e-mail contact met leverancier. Borduurstudio EGH zal zijn uiterste best doen risico's hiervan uit te sluiten. Consument/koper dient zelf e-mail/internet bestanden te scannen op virussen.